Treatment during nCoV-19: Ms. Manpreet Kaur, Ms. Sakshi, Ms. Komal Rana